Informacje organizacyjne

Program zajęć:

część 1:

  • projektowanie stron internetowych (HTML, CSS, PHP);

część 2:

  • zagadnienia związane z użytecznością i dostępnością stron internetowych.
  • ćwiczenia dotyczące percepcji dźwięków i barw;
  • praca z interfejsem człowiek-komputer;

Zasady zaliczenia:

  • punktowane będą: terminowo wykonywane elementy projektu (zadania domowe) oraz 5 sprawozdań;
  • w celu uzyskania zaliczenia należy zdobyć >= 60% punktów z części 1 i >= 60% punktów z części 2;
  • oddanie zadania domowego po terminie oznaczać będzie obniżenie punktów (1 pkt za każdy dzień spóźnienia), zaś oddanie go po dniu, w którym odbywają się kolejne zajęcia (w środę w kolejnym tygodniu) oznaczać będzie brak punktów za dane zadanie;
  • nieobecności nie zwalniają z konieczności wykonania ćwiczeń!

Oceny - zależnie od liczby zdobytych punktów:
>= 60% - 3.0
>= 65% - 3.5
>= 70% - 4.0
>= 80% - 4.5
>= 90% - 5.0

Sylabus kursu znajduje się na stronach 212-217 w programie studiów z kognitywistyki.

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy