04. CSS, wprowadzenie

CSS (Cascading Style Sheets) - Kaskadowe Arkusze Stylów - tworzony i rozwijany od 1994 roku język służący do programowania wyglądu stron HTML.

Zanim stworzono CSS do opisu wyglądu strony używano specjalnych znaczników (np. <font size="3" face="arial"> , <center>) albo atrybutów (np. color="green"). Programowanie wyglądu strony przy użyciu tych znaczników było: (1) uciążliwe dla dużych stron (poza tym zwiększało ich rozmiar); (2) zaciemniało strukturę treści dokumentu. Poza tym w przypadku, gdy trzeba było zmienić wygląd strony należało przeglądać i zmieniać wszystkie pliki *.html, które tą stronę tworzyły.

W przypadku CSS możliwe jest zakodowanie wyglądu strony w jednym pliku (np. style.css), a później w każdym z plików HTML wskazywanie na ten plik jako źródło styli używanych do wyświetlania strony. W ten sposób zmieniając jeden plik, możemy zmieniać wygląd wszystkich dokumentów HTML.

Arkusze stylów

Reguły stylów mogą być zawarte w zewnętrznym pliku z rozszerzeniem .css (arkuszu stylów).
Arkusze stylów dodajemy do dokumentu HTML przy pomocy znacznika link wewnątrz nagłówka dokumentu. Poniższy kod oznacza, że do kontroli wyglądu danego dokument HTML używane będą style CSS zapisane w pliku style.css (umieszczonym w tym samym katalogu, co dany plik HTML).

<head>
  ...
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>

Atrybuty:

 • rel - definiuje typ relacji między dołączanym dokumentem, a dokumentem HTML — w tym przypadku stylesheet (arkusz stylów)
 • href - adres dołączanego elementu (pełny adres URL lub nazwa pliku)

Struktura arkusza stylów jest taka sama jak zawartość omówionego powyżej znacznika style — jest to zbiór reguł opisanych przez selektory i cechy stylów.

Podsumowując - aby formatować wygląd dokumentu HTML przy pomocy CSS trzeba w pliku HTML (w sekcji <head>) umieścić <link rel="stylesheet" href="style.css />, a poza tym stworzyć plik style.css (nazwa moze byc inna, np. zielonastrona.css, ale nazwa style.css jest powszechnie stosowana).


Selektory i cechy — definiowanie stylu

Style definiujemy w formie reguł:

selektor {
  cecha: wartość;
  inna-cecha: wartość;
}

Selektor wskazuje do których elementów dokumentu HTML mają być dodane wymienione między nawiasami style.
Najprostszym selektorem jest podanie nazwy znacznika. Wtedy style będą dodane do wszystkich obiektów danego typu.

Przykładowo:

p {
  font-size: 20px;
}

Więcej cech

Oto przykład obrazujący różne cechy dla akapitu:

p {
  font-size: 20px;
  font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
  color: white;
  background-color: black;
  text-align: right;
  text-decoration: underline;
}

Formatowanie tła:

1. Tło o jednolitym kolorze:
trzy sposoby określania koloru (słowo/wartość RGB w systemie szesnastkowym/wartość składowych RGB)

background-color: red;
background-color: #FF9900;
background-color: rgb(255,0,0);

Składowe RGB to wartości pomiędzy 0 a 255 określające odpowiednio "ilość" koloru czerwonego (Red), zielonego (Green) oraz niebieskiego (Blue). Wartość rgb(255,40,0) oznacza, że barwa składa się z maksymalnej ilości koloru czerwonego (255), 40 koloru zielonego i w jej skład nie wchodzi kolor niebieski. Do modeli przestrzeni barw jeszcze wrócimy na zajęciach z KCK :).

2. Obrazek jako tło elementu

background-image: url('obrazek.png');

Domyślnie obrazek będzie się powtarzał. Można to kontrolować:

background-repeat: no-repeat;

Zamiast no-repeat można wpisać repeat-x albo repeat-y, które mówią, iż obrazek ma się powtarzać tylko wzdłuż osi X albo tylko wzdłuż osi Y.

Jeśli obrazek nie ma się powtarzać można ustawić jego położenie:

background-position: top right;

3. Skrótowy zapis
To wszystko można skrótowo zapisać:

background: #FE24A3 url('obrazek.png') no-repeat top right;

Możemy używać tych cech do określania wyglądu tła elementów - np. Możemy ustawić, żeby tło akapitu było zielone.

p {
  background-color: green;
}

Możemy również ustawić tło całej strony:

body {
  background-color: red;
}

Formatowanie tekstu

h1 {
  color: blue;
  text-align: justify; /*tekst justowany, mozna też wpisać: right albo left - wyrównanie do prawej/lewej*/
  text-decoration: underline; /*inne wartości: none, line-through, ...*/
  font-family: arial, verdana, sans-serif; 
  font-style: italic; /*moze byc też normal*/
  font-size: 20px;
}

Wyróżnianie i grupowanie elementów

CSS oferuje wiele sposobów na wyróżnienie pojedynczych obiektów lub ich klas, niezależnie od tego, do jakiego typu obiektu należą — umożliwia więc także grupowanie elementów.

Identyfikator

Można wskazać w stylach element o konkretnym identyfikatorze id.

/* szary kolor tła ważnego elementu */
#important{
  background-color: #CCCCCC;
}
 
/* usunięcie stylów listy o identyfikatorze references */
ul#references {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

Klasa

Identyfikator id ma pewne ograniczenie — w dokumencie może znajdować się tylko jeden element z identyfikatorem o danej wartości. Jeśli chcemy w pewien sposób wyróżnić kilka elementów możemy im nadać klasę (lub klasy) przy pomocy atrybutu class

Np.

<ul id="mustsee">
  <li class="first">About time</li>
  <li>O autorze</li>
  <li class="new current">Interstellar</li>
  <li class="new last">Mama</li>
</ul>
 
<p class="new">To jest nowość!</p>

Dany element może mieć kilka klas (oddzielonych spacjami). Kolejność wymienionych klas nie ma znaczenia.

Selektory wykorzystujące klasy wyglądają następująco:

/* dowolny element z klasą //new// ma być czerwony */
.new {
  color: red;
}
 
/* element li z klasą //current// ma być pogrubiony */
li.current {
  font-weight: bold;
}
 
/* element li z klasą //first// ma mieć ramkę z prawej strony */
li.first {
  border-right: solid 1px blue;
}
 
/* element li z klasami //last// i //current// ma mieć tekst pochylony i kolor zielony
  UWAGA: wskazywanie kilku klas jednocześnie może nie działać w IE6 :P
 */
li.last.current {
  font-style: italic;
  color: green;
}

Nazwy klas powinny być związane z semantycznym znaczeniem danych elementów, a nie z ich stylami.

Przykładowo dobre nazwy klas to first, last, new, important itp.


Hierarchia elementów

W selektorach możemy też wykorzystać wiedzę o strukturze stylowanego dokumentu HTML i odwoływać się do elementów znajdujących się wewnątrz innych elementów.

/* element em wewnątrz paragrafu ma być pogrubiony */
p em {
  font-weight: bold;
}
 
/* element em wewnątrz nagłówka ma być pochylony */
h1 em {
  font-style: italic;
}
 
/* element li wewnątrz listy o identyfikatorze #menu ma mieć tło żółte */
ul#mustsee li {
  background-color: yellow;
}
 
/* element li o klasie //current// wewnątrz listy o identyfikatorze #mustsee ma mieć tło szare */
ul#mustsee li.current {
  background-color: #CCCCCC;
}

UWAGA!!!
Taki selektor wyznacza wszystkie elementy niżej w hierarchii — nie tylko bezpośrednie dzieci. Może to stwarzać problemy np. przy zagnieżdżonych listach.


Grupowanie elementów

Jeśli te same style dotyczą różnych elementów, można je pogrupować:

/* wszystkie nagłówki mają być pogrubione */
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
  font-weight: bold;
}
 
/* elementy listy o id #mustsee i elementy list o klasie //links// mają być niebieskie */
#mustsee li, ul.links li {
  color: blue;
}

Grupować możemy dowolne selektory oddzielając je przecinkami.


Pseudo-klasy dla linków (i nie tylko)

Specyfikacja CSS definiuje pewne pseudo-klasy pozwalające wskazywać elementy o pewnych specyficznych własnościach.

Przykładowo dla linków mamy 4 pseudo-klasy (uwaga na pisownię — używamy dwukropka, a nie kropki):

/* link w stanie "spoczynku" ma być niebieski z podkreśleniem */
a:link {
  color: blue;
  text-decoration: underline;
}
 
/* link odwiedzony ma być szary */
a:visited {
  color: #CCCCCC;
}
 
/* link nad którym jest kursor myszy ma być pomarańczowy z niebieskim tłem */
a:hover {
  color: orange;
  background-color: blue;
}
 
/* link który jest klikany ma być pomarańczowy bez tła */
a:active {
  color: orange;
  background-color: transparent;
}

Aby wszystko dobrze działało, należy trzymać się kolejności definiowanej przez zasadę LoVe HAte (:link :visited :hover :active).

Pseudo-klasa :hover pozwalająca wskazać elementy nad którymi znajduje się kursor myszy może być używany nie tylko do linków:

tr:hover {
  background-color: #CCCCCC;
}

Dziedziczenie

Dziedziczenie jest dość naturalną cechą stylów CSS. Polega ono na tym, że elementy dokumentu HTML dziedziczą reguły stylów po elementach, w których się znajdują.

Przykładowo wszystkie elementy em i strong znajdujące się wewnątrz paragrafu dziedziczą po tym paragrafie czcionkę, jej kolor i rozmiar (o ile ich własne style tego nie definiują na nowo).

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie cechy stylów są dziedziczone!

Dziedziczone są wszystkie właściwości czcionki i tekstu, także kolor tekstu color, ale już tło i kolor tła background-color nie są dziedziczone!

Model "pudełkowy" - box model

Tzw model pudełkowy służy definiowaniu rozmiarów i odstępów między elementami blokowymi dokumentu HTML.
Rozmiary elementów blokowych opisywane są wysokością i szerokością (width height), odstępem padding, ramką border i marginesem margin.

http://www.hicksdesign.co.uk/boxmodel/

Walidator CSS

Pod adresem http://jigsaw.w3.org/css-validator/ znajduje walidator pozwalający sprawdzić poprawność stylów CSS dołączonych do strony o podanym adresie, przesłanych jako plik lub wpisanych/wklejonych w okno (analogicznie do walidatora CSS).

Co trzeba przeczytać

Ponieważ opracowywane przez nas zagadnienia są już dobrze opracowane w innych źródłach, dlatego nie wszystkie podstawowe zagadnienia z CSSa zostały tu poruszone. Aby przejść szybki pełny kurs CSSa, proponujemy stronę http://www.w3schools.com/css/default.asp , w menu po lewej pozycje CSS Basic od CSS Introduction do CSS table.


Pomoce naukowe


Zadanie 04

 1. Stworzyć plik style.css na swoim serwerze i dołączyć go do nagłówku każdego dokumentu znacznikiem link. Do każdego dokumentu *.html (podstrony) ma być dołączony TEN SAM plik style.css.
 2. W arkuszu CSS wykorzystać wszystkie poznane selektory (przez element, identyfikator, klasę, hierarchię, grupę selektorów, pseudo-klasę linków) do nadania stylów różnym elementom na stronie. Nadanie identyfikatora, klasy, zgrupowanie selektorów powinno być uzasadnione ich funkcją.
 3. Wykorzystać poznane właściwości modelu pudełkowego (border, margin, padding) do nadania stylów elementom blokowym na stronie (np. nagłówkom, paragrafom, blokom cytatów, listom).
 4. Proszę zwrócić uwagę na to, czy strona jest czytelna (zwłaszcza umieszczony na niej tekst) i nie męczy użytkownika (np. silnymi kontrastami kolorów), czy poszczególne elementy strony (zwłaszcza odnośniki) są widoczne, a ich funkcja jasna.
 5. Na koniec trzeba wysłać email do prowadzącego z adresem strony i swoim nazwiskiem (tak jak zawsze).

Każda podstrona powinna być poprawnym ("walidującym się") i semantycznie poprawnym HTML-em.
Arkusz CSS powinien być poprawnym ("walidującym się") dokumentem CSS.

Terminy:

 • grupy poniedziałkowe: niedziela (12.11), godzina 23:59 (północ z niedzieli na poniedziałek); spóźnienie: -1pkt/dzień; oddanie zadania po północy z wtorku na środę oznaczać będzie brak punktów.
 • grupy czwartkowe: środa (8.11), godzina 23:59 (północ z środy na czwartek); spóźnienie: -1pkt/dzień; oddanie zadania po północy z piątku na sobotę oznaczać będzie brak punktów.

Punkty: 3

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy